Tetradrachm Ancient Silver

Kings of Parthia. Tiridates. 29-27 BC. AR Tetradrachm


Kings of Parthia. Tiridates. 29-27 BC. AR Tetradrachm

Kings of Parthia. Tiridates. 29-27 BC. AR Tetradrachm    Kings of Parthia. Tiridates. 29-27 BC. AR Tetradrachm

AR Tetradrachm (27 mm, 11.27 gr). This issue was originally undated, struck during 29-27 BC. Seleukeia on the Tigris mint.


Kings of Parthia. Tiridates. 29-27 BC. AR Tetradrachm    Kings of Parthia. Tiridates. 29-27 BC. AR Tetradrachm