Tetradrachm Ancient Silver

Athena (1/91)

  • Athens Greek Athena Owl Tetradrachm Ancient Coin 440-404 Bc
  • Athens Greek Athena Owl Tetradrachm Ancient Coin 440-404 Bc
  • Near East / Egypt Athena Owl Athens Tetradrachm Coin 400 Bc Certified Ngc Vf
  • Athens Greece Athena Owl Tetradrachm Coin 142 Bc New Style Certified Ngc Fine
  • Athens Attica Athena Lions Tetradrachm Silver Coin (454-404 Bc) Fine / Vf
  • Athens Attica Athena Kings Tetradrachm Silver Coin (454-404 Bc) Fine / Vf
  • Athens Greece Athena Owl Ar Tetradrachm Silver Coin (454-404 Bc) Good Vf
  • Attica Athens Athena Owl Tetradrachm Coin 440 Bc Ngc Choice Au 5/5 Strike
  • Athens Attica Athena Owl Tetradrachm Silver Coin (454-404 Bc) Fine / Vf
  • Attica Athens Athena Owl Tetradrachm Coin 440 Bc Ngc Choice Au 5/5 Strike